Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu

trasa:
Gołdap – Galwiecie – Bludzie – Błąkały – Golubie – Pobłędzie – Rakówek – Okliny – Sejny – Jastrzębna (181,2 w EGO 46,5 km). 

 

 

Szlak nr 9,  pieszy, „Z Kotliny Biebrzańskiej ku Mazurom Garbatym”. Znaki czerwone:  Gołdap – Galwiecie – Bludzie – Błąkały – Golubie – Pobłędzie – Rakówek – Okliny – Sejny – Jastrzębna (181,2 w EGO 46,5 km).

Zarządzający szlakiem: PTTK Suwałki
Nr w ewidencji PTTK: SU 17c.
Rok pierwszego znakowania: 1979
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2005, wymaga odnowienia. Planuje się odnowienie oznakowań w 2008 r.

Krótki opis krajoznawczy:
Szlak czerwony prowadzi z Gołdapi, skrajem Puszczy Rominckiej do Stańczyk, stąd - wzdłuż doliny Błędzianki - przez Maciejowięta, bokiem jeziora Pobłędzie, przez Rakówek, Okliny, schodzi do Rutki Tartak, wędruje przez Becejły, Puńsk, Sejny, by przez Puszczę Augustow­ską przejść w dolinę Biebrzy - do Jastrzębnej.
Znany jako „suwalski gigant” długością swoją (ok. 178 km) konkurować może ze szla­kami polskich gór i pogórza. Łączy obszary graniczące z trzema różnymi państwami. Pozwala przewędrować krainy o odmiennej fizjografii, bo­gactwie przyrodniczym i kulturze material­nej człowieka.

Stopień trudności i przydatności dla innych form turystyki:
Szlak łatwy z możliwością przerwania wędrówki w wielu miejscach (np.: Dubeninki, Błąkały- Stańczyki, Okliny).
Na całej długości jest przydatny dla turystyki rowerowej.


Km rosnąco

(malejąco)Opis przebiegu szlaku

(W nawiasach podano numery z lokalizacją obiektów na mapie)

Długość odcinka

[km]

Nawierz-chnia

0,0 [54,5]

Węzeł szlaku ulokowany jest przy dworcu PKP w Gołdapi (376). Stąd na­le­ży skierować się na wschód, początkowo równolegle do torów. Przy wej­ściu w ulicę Ko­lejową spotykamy szlak zielony, bie­g­nący tu od Jasieńca przez Puszczę Borecką i Garb Sze­ski. Pozostawiamy go po 300 m, sami zaś przez przejazd kolejowy wchodzimy w ulicę 1 Maja (377). Przy naj­bliższym skrzy­żo­waniu wędrujemy pros­to, w ulicę Świerkową, która prowadzi nas na skraj Lasu Kumiecie (378).

1,5


CH

1,5 [53,0]

Na skrzyżowaniu kierujemy się w kierunku wschodnim. Po ok 500 m spotykamy drogę leśną i skręcamy nią w lewo. Wędrujemy tak około kilometra. Tu w prawo odchodzi kolejna leśna droga.

1,2

P


2,7 [51,8]

Udajemy się nią na wschód, mijając po drodze zabudowania Sanatorium Wital (379) (dawniej słynny RTV), nasyp dawnej linii k­ole­jo­wej do Romint (380) i przez las dochodzimy do brzegu jeziora Gołdap (381).

1,3

P

4,0 [50,5]

Trafiamy na schody betonowe i wędrujemy dalej brzegiem jeziora. Po drodze przechodzimy przez plażę ośrodka Leśny Zakątek (382).

0,8

P

4,8 [49,7]

Przy domku wędkarzy (383) szlak odchodzi w prawo od jeziora. Od spalo­nej Rybakówki (384) drogą żwirową na południe, w kierunku plaży miejskiej (385, 386)

1,2

Ż

6,0 [48,5]

Parking obok ośrodka OHP (387), dalej ulicą Stadionową, z prawej Stadion Miejski (388), przy Tartaku trafiamy na przejazd kolejowy linii do Ełku.

1,3

A

7,3 [47,2]

Skrzyżo­wanie z szosą do Żytkiejm. W lewo szosą, razem ze szlakiem zielonym.

2,6

A

9,9 [44,6]

Wiadukt kolejowy w Botkunach (389); pozostawiając szlak zielony, skręca­my w prawo drogą brukową. Dochodzimy do składu dre­w­na.

0,3

B

10,2 [44,3]

Przechodzimy skład i docieramy do granicy lasu. Teraz leśną drogą. Kolejny wia­dukt kolejowy; szlak prowadzi w lewo, a po ok. 200 m ze­s­pół dwóch mostów kolejo­wych na Jarce (390).

2,2

P

12,4 [42,1]

Mosty na Jarce – teraz prosto nasypem, a po ok. 1,3 km - skręt w lewo do tyłu i polną drogą aż do szosy Gołdap-Żytkiejmy.

2,0

P

14,4 [40,1]

Przystanek PKS we wsi Galwiecie, prosto przez szosę i obok osiedla; po około 250 m - z prawej pałac w Galwieciach (391) po 130 m skrzyżo­wa­nie przy dawnej wadze samo­cho­dowej. Tu skręcamy w lewo (392).

0,4

PB

14,8 [39,7]

Zaraz skręcamy w prawo i wyraźną drogą gruntową zakreślamy półkilometro­wy łuk od lewej do prawej (na północ, północ-wschód).

0,7

P

15,5 [39,0]

Skrzyżowanie polnych dróg - kierujemy się w lewo pod górkę, osada Czarnówko. Tu w prawo, drogą do Pluszkiejm.

2,8

P

18,3 [36,2]

Nasyp kolejowy - po nim w le­wo, aż pod niewielkim wiaduktem trafimy na reszt­­ki stacji kolejowej w Bud­wie­ciach (393).

1,4

Ż

19,7 [34,8]

Teraz wcho­dzimy na szosę i w prawo przez luźno zabudowaną wieś.

1,6

A

21,3 [33,2]

Rozwidlenie dróg Boczki-Rogajny. Na wprost, w drogę do lasu.

1,3

Ż

22,6 [31,9]

Duże skrzyżowanie nowych żwirówek, dalej na wprost – na wschód, obok zabudowań osady Markowo trafiamy na łaki.

1,3

Ż


23,9 [30,6]

Osada Markowo. Po lewej rozlewisko utworzone przez bobry, dalej drogami leśnymi, obok zabudowań leśnictwa do drogi na Bludzie.

2,7

Ż

26,6 [27,9]

Spotkanie z drogą Dubeninki-Bludzie. Teraz w lewo.

1,1

A

27,7 [26,8]

Most na Bludzi (394). Przekraczamy rzekę – dalej na prawo od przydrożnej kaplicy, wzgórze. Na rozwidleniu dróg idziemy w le­wo, wychodzimy na wzgórze, droga zakręca na wschód do wsi Żabojedy.

2,5

PB P

30,2 [24,3]

Rozwidlenie dróg, krzyż przydrożny. Drogą na północ, do granicy zwar­te­go lasu, otoczonego wy­sokim płotem z siatki drucianej; tu robimy duży łuk w prawo

2,4

P

32,6 [21,9]

Dawny hotel robotników leśnych, okazałe dęby (395), dalej nową żwirówką, a obok zabu­do­wań leśnictwa „Dziki Kąt” - 90 st. w prawo i po ok. 1,2 km - szosa Gołdap-Żytkiejmy.

2,8

P

35,4 [19,1]

Centrum wsi Błąkały. W prawo, obok sklepu spożywczego, dalej przy­sta­nek PKS. Skrzyżowanie z drogą do Stańczyk.

0,5

A

35,9 [18,6]

Schodzimy w lewo, na nasyp kolejowy. Podążamy nim na wschód.

1,3

P

37,2 [17,3]

Płot przed mostami - tu gwałtownie w dół – na południe do szosy.

0,5

P

37,7 [16,8]

Szosą obchodzimy wieś, dochodząc do parkingu przy mostach w Stań­czy­kach (353).

0,8

A

38,5 [16,0]

Parking przed mostami (396), w lewo kasy do wejścia na mosty. Szlak prosto drogą brukową.

0,2

B

38,7 [15,8]

Wejście na nasyp kolejowy – teraz w prawo, na wschód granicą Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (397).

3,5

P

42,2 [12,3]

Dawny dworzec w Golubiach (398). Wędrujemy jeszcze ok. 1 km, do spot­kania z drogą od północy z Deguć do Prawego Lasu (399) na południu.

1,0

Ż

43,5 [11,3]

Rozdroże; My - w pra­wo i zaraz w lewo, w drogę do Pobłędzia. Po dro­dze mijamy kolejny przystanek ścieżki historycznej „Golubie - wieś której nie ma”

3,8

Ż

47,0 [7,5]

Budynki dawnej stacji kolejowej. Nieco dalej skręcamy w prawo i w lewo, drogą nad jeziorem. Aż do drogi z Rakówka.

0,7

Ż

47,7 [6,8]

Skrzyżowanie - spotykamy szlak żółty; teraz w prawo drogą polną, mijamy zabudowa­nia wsi Rakówek i dochodzimy do jez. Mauda

3,3

Ż

51,0 [3,5]

Skrzyżowanie nad jeziorem. – dalej w prawo, polną drogą do szosy.

2,3

Ż

53,3 [1,2]

Teraz przy kapliczce na prawo. Mijamy przystanek PKS Okliny i wę­dru­­jemy aż do szkoły.

1,2

A

54,5 [0,0]

Szlak skręca w lewo, w polną drogę i prowadzi dalej (400).

-


* A – asfalt, B – bruk, Ż – droga gruntowa utwardzona (żwirówka, szutrówka itp.), P – droga polna lub leśna o nawierzchni naturalnej, nie ulepszanej. Droga nieutwardzona; PB – płyty betonowe, trelinka; CH – chodnik.

Statystyka szlaku

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

 


Jednostka samorządu

Długość odcinka na terenie miasta/powiatu [km]

Powiat Gołdap

50,7

Powiat Suwałki

3,8

Razem

54,

 

Długość odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni

 

Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka [ km ]

%

Asfalt

9,1

16,7%

Bruk

0,5

0,9%

Droga gruntowa utwardzana

19,0

34,9%

Droga gruntowa nieutwardzona

23,8

43,7%

Inna – płyty betonowe, (chodnik )

2,1

3,9%

Razem

54,5

100,0%

 

 

 


Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia